Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

podľa ustanovenia § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej tiež len ako „VOP“) k Zmluve o poskytnutí služby uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle ustanovenia § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka, že sa ich vzťah bude riadiť Obchodným zákonníkom 

 

1. Úvodné ustanovenia

 

1.1. Obchodná spoločnosť Elmoza s. r. o., so sídlom Mlynská 1489/109, IČO 50 135 490, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 32318/P (ďalej len „Poskytovateľ“) je poskytovateľom Platformy a Služieb.

 

1.2. Predmetom týchto VOP je úprava vzájomných práv a povinností medzi Poskytovateľom a Inzerentom a medzi Poskytovateľom a Záujemcom. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí služby uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Inzerentom a zmluvy uzavretej medzi Poskytovateľom a Záujemcom. Tieto VOP sa vzťahujú aj na práva a povinnosti Inzerentom alebo Záujemcom určenej alebo poverenej tretej osoby konajúcej v mene a na účet Inzerenta alebo Záujemcu v súvislosti so vzťahom medzi Poskytovateľom a Inzerentom alebo medzi Poskytovateľom a Záujemcom podľa týchto VOP.

 

1.3. Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na poskytovanie Služieb Inzerentovi a Záujemcovi, ktoré sú v nich uvedené a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi Poskytovateľom a Inzerentom a medzi Poskytovateľom a Záujemcom v súvislosti s poskytovaním Služieb a vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi Poskytovateľom a Inzerentom a Poskytovateľom a Záujemcom.

 

1.4. Pojmy a výrazy definované alebo použité v týchto VOP sa použijú a majú zhodný význam vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi Poskytovateľom a Inzerentom a Poskytovateľom a Záujemcom, týkajúcich sa Služieb, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom alebo Zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak.

 

1.5. Pred začatím používania Platformy sú Inzerent a Záujemca povinní si tieto VOP prečítať. Registráciou na Platforme vyhlasujú, že si tieto VOP prečítali, bez výhrad s nimi súhlasia a rozumejú im a že sú pre nich záväzné. Zároveň sa zaväzujú tieto VOP pri využívaní Platformy dodržiavať.

 

1.6. Ak s ktoroukoľvek časťou alebo ustanovením týchto VOP Inzerent alebo Záujemca nesúhlasí, nie je oprávnený Platformu používať a v prípade vytvoreného užívateľského profilu je povinný svoj užívateľský profil zrušiť.

 

2. Definícia pojmov

 

2.1. Platforma (ďalej len ako „Platforma“) je internetová stránka Poskytovateľa www.subkontrakt.sk mobilné alebo iné aplikácie prostredníctvom, ktorých Poskytovateľ poskytuje Služby.

 

2.2. Služba (ďalej len ako „Služba/Služby“) je služba/služby, ktorú ponúka Poskytovateľ pre Inzerenta a Záujemcu prostredníctvom Platformy.

 

2.3. Zmluva o poskytnutí služby (ďalej len ako „Zmluva o poskytnutí služby“) je zmluva, ktorú uzatvára Poskytovateľ s Inzerentom alebo Poskytovateľ so Záujemcom. Predmetom Zmluvy o poskytnutí služby medzi Poskytovateľom a Inzerentom je záväzok Poskytovateľa umožniť Inzerentovi uverejniť svoj profil na Platforme po určenú dobu a umožniť mu prístup do ďalších Služieb, ktoré ponúka Poskytovateľ  pre Inzerentov a záväzok Inzerenta zaplatiť Poskytovateľovi za umožnenie uverejniť profil a za umožnenie prístupu k ďalším Službám Poskytovateľa Cenu stanovenú v súlade s týmito VOP vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). Predmetom Zmluvy o poskytnutí služby medzi Poskytovateľom a Záujemcom je záväzok Poskytovateľa umožniť Záujemcovi uverejniť ponuku na Platforme po určenú dobu a umožniť mu prístup do ďalších Služieb, ktoré ponúka Poskytovateľ pre Záujemcov a záväzok Záujemcu zaplatiť Poskytovateľovi za umožnenie uverejniť ponuky a za umožnenie prístupu k ďalším Službám Poskytovateľa Cenu stanovenú v súlade s týmito VOP.

 

2.4. Inzerent (ďalej len ako „Inzerent“) je podnikateľ, tzn. fyzická alebo právnická osoba, ktorá vznikla v súlade s podmienky príslušnej vnútroštátnej legislatívy a ktorá ponúka svoje služby prostredníctvom Platformy pre Záujemcu, ktorý koná v rámci svojho podnikateľského oprávnenia.

 

2.5. Záujemca (ďalej len ako „Záujemca“) je podnikateľ, tzn. fyzická alebo právnická osoba, ktorá vznikla v súlade s podmienky príslušnej vnútroštátnej legislatívy a ktorá vyhľadáva služby, ktorých výkon je ponúkaný Inzerentom prostredníctvom jeho užívateľského profilu zverejneného na Platforme.

 

2.6. Tretia osoba (ďalej len ako „tretia osoba/tretie osoby“) sa na účely týchto VOP považuje osoba, ktorá nie je Poskytovateľom, Inzerentom alebo Záujemcom. Za tretiu osobu sa na účely týchto VOP považuje taktiež Inzerent s neaktívnym užívateľským profilom alebo Záujemca s neaktívnym užívateľským profilom.

 

2.7. Cena (ďalej len ako „Cena“) je cena za Službu/Služby stanovená v súlade s týmito VOP alebo osobitne dojedná medzi Zmluvnými stranami. Cenu tvorí súčet cien všetkých jednotlivých Služieb poskytovaných v rámci Služby.

 

2.8. Balík služieb (ďalej len ako „Balík služieb“) na účely týchto VOP sa za Balík Služieb považuje balík Služieb, ktorý je zverejnený na Platforme, a ktorý si môže Používateľ platformy prostredníctvom Platformy objednať.

 

2.9. Zmluvnými stranami (ďalej len ako „Zmluvná strana/Zmluvné strany“) sa na účely týchto VOP považujú Poskytovateľ a Inzerent alebo Poskytovateľ a Záujemca.

 

2.10. Obsah (ďalej len ako „Obsah“) znamená najmä text, grafiku, obrázky, hudbu, software, audio, video, súbory, informácie alebo iné materiály vrátane, nie však výlučne, všetkých informácií uvedených v užívateľskom profile Inzerenta alebo Záujemcu, dostupné alebo nimi sprístupnené alebo zdieľané na Platforme alebo prostredníctvom Platformy.

 

2.11. Užívateľský profil (ďalej len ako „užívateľský profil“) je profil vytvorený Inzerentom alebo Záujemcom prostredníctvom Platformy.

 

2.12. Požívateľ platformy (ďalej len ako „Používateľ platformy/Používatelia platformy“) na účely týchto VOP je Inzerent a/alebo Záujemca.

 

3. Registrácia a užívateľský profil Inzerenta

 

3.1. Registráciu realizuje Inzerent u Poskytovateľa prostredníctvom registračného procesu dostupného na Platforme.

 

3.2. Vznik užívateľského profilu Inzerenta, teda samotná registrácia na Platforme sa považuje za úspešnú odoslaním riadne vyplneného registračného formuláru.

 

3.3. Každý Inzerent je oprávnený mať vytvorený len jeden užívateľský profil.

 

3.4. Registrácia na Platforme, teda vytvorenie užívateľského profilu je záväzné pre obe Zmluvné strany.

 

3.5. Užívateľský profil Inzerenta môže byť:

 

3.5.1. aktívny. Aktívnym užívateľským profilom Inzerenta sa rozumie užívateľský profil, ktorý je zverejnený na Platforme a je dostupný Záujemcom s aktívnym užívateľským profilom na Platforme a Inzerentovi sú dostupné všetky Služby ponúkané Poskytovateľom, za ktoré uhradil Poskytovateľovi príslušnú Cenu.

 

3.5.2. Neaktívny. Neaktívny užívateľský profil Inzerenta je užívateľský profil Inzerenta, ktorý nie je zverejnený na Platforme, a teda nie je dostupný Záujemcom s aktívnym užívateľským profilom na Platforme a Inzerentovi s neaktívny užívateľským profilom nie sú dostupné všetky Služby ponúkané Poskytovateľom, nakoľko neuhradil za nich príslušnú Cenu.

 

3.6. Registrácia nie je nárokovateľná, Poskytovateľ má právo bez uvedenia dôvodu odmietnuť alebo neumožniť registráciu Inzerenta alebo užívateľský profil Inzerenta zablokovať a zmazať.

 

3.7. Inzerent je povinný po dobu registrácie na Platforme udržiavať všetky povolenia, registrácie, zápisy a oprávnenia potrebné pre výkon podnikateľskej činnosti v platnosti. Ak nebude ďalej oprávnený vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorej predmetom sú ním ponúkané služby, je povinný svoju registráciu na Platforme zrušiť alebo o tom informovať Poskytovateľa.

 

3.8. Inzerent registráciou na Platforme vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky kladené všeobecne záväznými predpismi na poskytovanie ním ponúkanej služby.

 

3.9. Inzerent je povinný pri registrácii uviesť pravdivé, úplné a aktuálne informácie a v prípade ich zmeny ich včas aktualizovať. Taktiež nie je oprávnený vo svojom užívateľskom profile uvádzať erotický, pornografický Obsah, Obsah nabádajúci k národnostnej, náboženskej, rasovej alebo etnickej neznášanlivosti šíriaci alebo podnecujúci extrémizmus a Obsah zjavne zasahujúci do osobných a osobnostných práv tretích osôb, práv na ochranu osobnosti a na ochranu dobrého mena právnickej osoby.

 

3.10. Za Obsah ako aj akúkoľvek činnosť na užívateľskom profile Inzerenta je zodpovedný výhradne Inzerent.

 

3.11. Užívateľský profil Inzerenta nemôže obsahovať v časti, ktorá je prístupná aj tretím osobám kontaktné údaje na Inzerenta, inak je Poskytovateľ oprávnený užívateľský profil Inzerenta zmazať.

 

3.12. Ak Inzerent zistí, že jeho užívateľský profil bol použitý neoprávnenou osobou, je povinný o tom bezodkladne informovať Poskytovateľa. Za zneužitie užívateľského profilu Inzerenta Poskytovateľ nezodpovedá.

 

4. Registrácia a užívateľský profil Záujemcu

 

4.1. Registráciu realizuje Záujemca u Poskytovateľa prostredníctvom registračného procesu dostupného na Platforme.

 

4.2. Vznik užívateľského profilu Záujemcu, teda samotná registrácia na Platforme sa považuje za úspešnú odoslaním riadne vyplneného registračného formuláru.

 

4.3. Každý Záujemca je oprávnený mať zložený len jeden užívateľský profil.

 

4.4. Registrácia na Platforme, teda vytvorenie užívateľského profilu je záväzné pre obe Zmluvné strany.

 

4.5. Užívateľský profil Záujemcu môže byť:

 

4.5.1. aktívny. Aktívnym užívateľským profilom Záujemcu sa rozumie užívateľský profil, ktorý je zverejnený na Platforme a je dostupný Inzerentom s aktívnym užívateľským profilom na Platforme a Záujemcovi sú dostupné všetky Služby ponúkané Poskytovateľom, za ktoré uhradil Poskytovateľovi príslušnú Cenu.

 

4.5.2. neaktívny.  Neaktívny užívateľský profil Záujemcu je užívateľský profil Záujemcu, ktorý nie je zverejnený na Platforme a nie je dostupný Inzerentom s aktívnym užívateľským profilom na Platforme a Záujemcovi s neaktívny užívateľským profilom nie sú dostupné všetky Služby ponúkané Poskytovateľom, nakoľko neuhradil za nich príslušnú Cenu.

 

4.6. Registrácia nie je nárokovateľná, Poskytovateľ má právo bez uvedenia dôvodu odmietnuť alebo neumožniť registráciu Záujemcu alebo užívateľský profil Záujemcu zablokovať a zmazať.

 

4.7. Záujemca je povinný po dobu registrácie na Platforme udržiavať všetky povolenia, registrácie, zápisy a oprávnenia potrebné pre výkon podnikateľskej činnosti v platnosti. Ak nebude ďalej oprávnený vykonávať podnikateľskú činnosť, je povinný svoju registráciu na Platforme zrušiť alebo o tom informovať Poskytovateľa.

 

4.8. Záujemca registráciou na Platforme vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky kladené všeobecne záväznými predpismi na výkon podnikateľskej činnosti.

 

4.9. Záujemca je povinný pri registrácii uviesť pravdivé, úplné a aktuálne informácie a v prípade ich zmeny ich včas aktualizovať. Taktiež nie je oprávnený vo svojom užívateľskom profile uvádzať erotický, pornografický Obsah, Obsah nabádajúci k národnostnej, náboženskej, rasovej alebo etnickej neznášanlivosti šíriaci alebo podnecujúci extrémizmus a Obsah zjavne zasahujúci do osobných a osobnostných práv tretích osôb, práv na ochranu osobnosti a na ochranu dobrého mena právnickej osoby.

 

4.10. Za Obsah ako aj akúkoľvek činnosť na užívateľskom profile Záujemcu je zodpovedný výhradne Záujemca.

 

4.11. Užívateľský profil Záujemcu nemôže obsahovať v časti, ktorá je prístupná aj tretím osobám kontaktné údaje na Záujemcu, inak je Poskytovateľ oprávnený užívateľský profil Záujemcu zmazať.

 

4.12. Ak Záujemca zistí, že jeho užívateľský profil bol použitý neoprávnenou osobou, je povinný o tom bezodkladne informovať Poskytovateľa. Za zneužitie užívateľského profilu Záujemcu Poskytovateľ nezodpovedá.

 

5. Postup pri uzatváraní Zmluvy o poskytnutí služby

 

5.1. Zmluva o poskytnutí služby je platne uzatvorená, ak došlo k dohode o jej podstatných náležitostiach, to znamená, ak je vyplnený a odoslaný registračný formulár Inzerentom alebo Záujemcom uverejnený na Platforme a táto Zmluva o poskytnutí služby je akceptovaná obidvomi Zmluvnými stranami. Zmluva o poskytnutí služby je účinná od momentu prvej úhrady Ceny. Akceptovaním Zmluvy o poskytnutí služby je zo strany Inzerenta a Záujemcu prejav uskutočnený riadnym vyplnením registračného formuláru uverejneného na Platforme a jeho odoslanie Poskytovateľovi. Akceptovanie Zmluvy o poskytnutí služby sa zo strany Poskytovateľa nastáva momentom vytvorenia užívateľského profilu Záujemcu a Inzerenta na Platforme. Uzatvorením Zmluvy o poskytnutí služby Inzerent a Záujemca potvrdzuje, že im je predmet Zmluvy o poskytnutí služby ako aj všetky podmienky jasné a zrozumiteľné.

 

5.2. Zmluva o poskytnutí služby vrátane týchto VOP, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, predstavuje zmluvu medzi Poskytovateľom a Inzerentom a zmluvu medzi Poskytovateľom a Záujemcom a v celom rozsahu nahrádza akékoľvek iné predchádzajúce ústne alebo písomné dohody a zadania, tykajúce sa predmetu Zmluvy o poskytnutí služby.

 

6. Zánik Zmluvy o poskytnutí služby

 

6.1. Zmluva o poskytnutí služby zaniká:

 

6.1.1. uplynutím času, na ktorý bola uzavretá,

 

6.1.2. písomnou dohodou zmluvných strán,

 

6.1.3. odstúpením od Zmluvy o poskytnutí služby,

 

6.1.4. zánikom Poskytovateľa alebo Používateľa platformy bez právneho nástupcu.

 

6.2. Používateľ platformy môže odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí služby v prípade:

 

6.2.1. zmien zmluvných podmienok podľa bodu 14.13. týchto VOP v lehote tam uvedenej;

 

6.2.2. ak Poskytovateľ opakovane ani po reklamácii neposkytuje Služby podľa Zmluvy o poskytnutí služby a týchto VOP, alebo ju opakovane poskytuje s podstatnými vadami; za podstatnú vadu sa považuje taká vada, ktorá bráni využívaniu Služby po čas dlhší ako 30 % v príslušnom zúčtovacom období;

 

6.2.3. ak Poskytovateľ opakovane neodstráni reklamovanú závadu Služby v určenom čase.

 

6.3. Poskytovateľ môže odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí služby v prípade, že:

 

6.3.1. sa identifikačné údaje uvedené Používateľom platformy preukážu ako nepravdivé;

 

6.3.2. Používateľ platformy je insolventný, najmä ak je na jeho majetok podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, bol zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku, ak bola na Používateľa platformy uvalená nútená správa podľa osobitných predpisov alebo ak Používateľ platformy vstúpil do likvidácie,

 

6.3.3. Používateľ platformy porušil, čo i len raz, niektorú z povinností uvedených v týchto VOP.

 

6.3.4. Používateľ platformy neuhradí Cenu ani v dodatočnej lehote, ktorú mu Poskytovateľ na jej úhradu poskytol.

 

6.4. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí služby je účinné dňom doručenia elektronickej správy obsahujúcej oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí služby jednej zo Zmluvných strán druhej Zmluvnej strane.

 

6.5. Ustanovenia tohto článku týchto VOP sa nedotýkajú práva Poskytovateľa zablokovať prípadne zrušiť užívateľský profil Používateľa platformy v súlade s týmito VOP.

7. Storno podmienky a podmienky vrátenia peňazí

7.1. V prípade ak Používateľ platformy odstúpi od Zmluvy o poskytnutí služby podľa bodu 6.2 týchto VOP počas trvania Zmluvy o poskytnutí služby nemá nárok na vrátenie peňazí, ak v bode 7.2. týchto VOP nie je ustanovené inak.

 

7.2. V prípade zániku Zmluvy o poskytnutí služby nemá Používateľ nárok na vrátenie peňazí, ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí služby v období, ktoré bolo pokryté jeho zrealizovanou platbou. Používateľ platformy má nárok na vrátenie peňazí vo výške, ktorá zodpovedá zostávajúcej časti zaplateného obdobia len v prípade, ak k zániku Zmluvy o poskytnutí služby došlo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí služby z dôvodov na strane Poskytovateľa, a to z dôvodov podľa bodov 6.2.2. a 6.2.3. týchto VOP. Vrátenie príslušnej sumy vykoná Poskytovateľ do 14 dní odo dňa zániku Zmluvy o poskytnutí služby a to rovnakým spôsobom ako došlo k úhrade Ceny.

 

8. Platobné podmienky a doručovanie písomností

8.1. Používateľ platformy sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi Cenu za Služby stanovenú v súlade s týmito VOP alebo v súlade so vzájomnou dohodu Zmluvných strán vrátane príslušnej DPH, a to po uzatvorení Zmluvy o poskytnutí služby Zmluvnými stranami a pred uverejnením užívateľského profilu Inzerenta na Platforme alebo uverejnením ponuky Záujemcu na Platforme.

 

8.2. Poskytovateľ akceptuje nasledujúce spôsoby platby:

8.2.1. platba bankovým prevodom na bankový účet Poskytovateľa alebo

8.2.2. platba kartou prostredníctvom online platobnej brány.

8.3. Potvrdenie o zaplatení (faktúra) bude vystavená Poskytovateľom až po pripísaní finančných prostriedkov na bankový učte Poskytovateľa, čo sa považuje aj za moment uhradenia Ceny.

8.4. Inzerent a Záujemca udeľujú Poskytovateľovi súhlas k zasielaniu faktúr v elektronickej forme, a to elektronickou poštou na emailovú adresu, ktorú Používateľ platformy uvedie v registračnom formulári. Elektronicky vyhotovované faktúry sú Zmluvnými stranami považované za plnohodnotne faktúry. Podpisový záznam bude na elektronickej faktúre vo forme scanu pečiatky Poskytovateľa a scanu jeho podpisu. Takto vyhotovená faktúra sa považuje za vierohodnú a spĺňa v celom rozsahu podmienky platného účtovného dokladu.

8.5. Pokiaľ nie je Inzerentom alebo Záujemcom splnená niektorá z podmienok pre poskytnutie zľavy, je Inzerent alebo Záujemca povinný uhradiť Cenu za poskytnuté Služby nezníženú o akúkoľvek zľavu.

8.6. Poskytovateľ doručuje písomnosti (najmä, avšak nie výlučne, faktúry, upomienky) podľa vlastného uváženia osobne, kuriérskou službou, poštou alebo elektronickými komunikačnými prostriedkami (email alebo iný elektronický prostriedok) na adresu uvedenú v registračnom formulári alebo na inú známu adresu Inzerenta alebo Záujemcu  na doručovanie.

8.7. Inzerent a Záujemca doručuje písomnosti osobne, kuriérskou službou, poštou alebo, ak je to dohodnuté s Poskytovateľom, elektronickými komunikačnými prostriedkami (email alebo iný elektronický prostriedok) na adresu uvedenú v Platforme, pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené inak.

8.8. Pri doručovaní písomností prostredníctvom emailu alebo iným elektronickým prostriedkom sa považujú písomnosti za doručené nasledujúci deň po ich odoslaní, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia.

 

9. Cena za poskytnuté Služby

 

9.1. Služby poskytované Poskytovateľom Inzerentovi a Záujemcovi prostredníctvom Platformy (ďalej aj „Cena sa Služby“) sú spoplatnené v súlade s Cenníkom, ktorý je prístupný na Platforme.

 

9.2. Cena za Služby závisí od zvoleného Balíka služieb a od časového obdobie, na ktoré si Balík služieb objednáva. 

 

9.3. Používateľ platformy na účely využívania Služieb, musí mať na Platforme nastavený spôsob platby, a to buď spôsobom uvedeným v bode 8.2.1. alebo v bode 8.2.2. týchto VOP. V prípade ak si Používateľ platformy zvolil spôsob platby uvedený v bode 8.2.2. týchto VOP, tak platba za Balík služieb bude automaticky uhrádzaná v závislosti od periodicity Balíka služieb zvolenom Používateľom platformy, k čomu Používateľ platformy Poskytovateľa výslovne splnomocňuje, a teda ak si Používateľ platformy zvolí spôsob platby uvedený v bode 8.2.2. bude Zmluva o poskytnutí služby automaticky predlžovaná o obdobie periodicity Balíka služieb, pokiaľ Používateľ platformy pred automatickým predlžením nezruší toto automatické predlžovanie. Ak z akéhokoľvek dôvodu nebude možné vykonať platbu Používateľom platformy zvoleným spôsobom, tak nedôjde k obnoveniu Balíka služieb a teda Požívateľ platformy nebude môcť dané služby využívať. Ak sa zmenia údaje o platobnej karte Používateľa platformy, poskytovateľ jeho platobnej karty môže Poskytovateľovi poskytnúť aktualizované informácie o jeho platobnej karte a na prijatie takýchto informácii Používateľ platformy výslovne splnomocňuje poskytovateľa.

 

9.4. Na spracovanie platieb Poskytovateľ využíva služby tretej strany. Údaje o platobnej karte Používateľa platformy Poskytovateľ nespracováva, tieto sú spracúvané výlučne treťou stranou za účelom realizácie platby.

 

9.5. Ak si Používateľ platformy zvolil spôsob platby uvedený v bode 8.2.2. týchto VOP a už nebude mať ďalej záujem o používanie Platformy, je oprávnený si v užívateľskom profile zrušiť automatické obnovovanie Balíka služieb a po uplynutí zaplateného obdobia sa stane jeho užívateľský profil neaktívnym.

 

9.6. V prípade ak si Používateľ platformy zvolil spôsob platby uvedený v bode 8.2.1. týchto VOP a Cena za Balík služieb na ďalšie obdobie nebude zaplatená včas tak po uplynutí zaplateného obdobia sa stane jeho užívateľský profil neaktívnym, dokiaľ nedôjde k plne úhrade Ceny za Balík služieb.

 

9.7. Zaplatenú Cenu za Balík služieb v súlade s Cenníkom zverejneným na Platforme, nie je možné vrátiť, a to ani z časti za obdobie, kedy nebol užívateľský profil využívaný alebo za obdobie, keď bol užívateľský profil zablokovaný.

 

9.8. V prípade zrušenia užívateľské profilu aj napriek zaplatenej Cene za Balík služieb, už zaplatená Cena za Služby sa nevracia.

 

9.9. Platba za Balík služieb uvedená v Cenníku ako aj iné platby a poplatky v súvislosti s Platformou sú uvádzané bez DPH, ktorá bude k Cene pripočítané v zákonnej výške.

 

10. Podmienky používania Platformy

 

10.1. Spolu s týmito VOP je  Používateľ platformy povinný pri používaní Platformy dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, Platformu nezneužívať a vždy konať v súlade s dobrými mravmi.

 

10.2. Používanie Platformy a komunikácia prostredníctvom Platformy je výlučne na riziko a zodpovednosť Používateľa platformy.

 

10.3. Poskytovateľ prostredníctvom Platformy zabezpečuje uverejňovanie inzerátov Inzerentov pre Záujemcov a uverejňovanie ponúk Záujemcov pre Inzerentov a umožňuje Inzerentom a Záujemcom komunikáciu prostredníctvom Platformy a využívanie ďalších Služieb pre nich určených. Poskytovateľ nie je poskytovateľom služieb, ktoré sú ponúkané na Platforme Inzerentmi a ani za ne nezodpovedá, a taktiež Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zverejnené ponuky Záujemcov. Dohoda o podmienkach vzťahu medzi Inzerentom a Záujemcom je výlučne na nich. Do týchto podmienok vzájomného vzťahu medzi Inzerentom a Záujemcom Poskytovateľ žiadnym spôsobom nevstupuje ani nemá žiadny vplyv na ich obsah a nemá v súvislosti s poskytovaním alebo kvalitou plnenia predmetu ich vzájomného zmluvného vzťahu žiadnu zodpovednosť, túto majú výlučne zmluvné strany predmetného zmluvného vzťahu. 

 

10.4. Poskytovateľ nie je zmluvnou stranou zmluvy, ktorú uzavrie Inzerent so Záujemcom, a preto Poskytovateľ nezodpovedá ani za prípadné porušenie povinností zo strany Inzerenta alebo Záujemcu.

 

10.5. Pri tvorbe užívateľského profilu na Platforme, vytváraní ponúk Záujemcami, vytváraní inzerátov Inzerentmi a pri komunikácii medzi Inzerentom a Záujemcom je Používateľ platformy povinný dodržiavať pravidlá slušného správania, nepoužívať vulgarizmy, nepoužívať a nezverejňovať Obsah, ktorý by bol v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo týmito VOP a nepoužívať klamlivý alebo zavádzajúci Obsah alebo Obsah, ktorý by porušoval práva inej osoby.

 

10.6. Akékoľvek zneužitie Platformy alebo jej používanie v rozpore s účelom Platformy, týmito VOP, všeobecne záväznými právnymi predpismi a dobrými mravmi je zakázané. V prípade porušenia tohto zákazu je Poskytovateľ oprávnený užívateľský profil zablokovať, čo však nevylučuje prípadnú zodpovednosť Používateľa platformy za spôsobenú škodu.

 

10.7. Registráciou berie Používateľ platformy na vedomie, že užívateľsky profil na Platforme nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu Platformy a prípadné výpadky služieb poskytovaných tretími stranami. Rovnako Poskytovateľ nezodpovedá za uchovávanie dát uložených Používateľom platformy na Platforme.

 

10.8. Keďže za užívateľský profil, jeho Obsah a činnosť na užívateľskom profile vždy zodpovedá Používateľ platformy, tak Poskytovateľ nezodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú Platformou, a to najmä v prípade zneužitia užívateľského profilu. 

 

10.9. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za to, či sú údaje Inzerentov a Záujemcov na Platforme úplné, presné a/alebo aktuálne a rovnako Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za to, či za Používateľa platformy koná oprávnená osoba.

 

10.10. Rovnako Poskytovateľ nezodpovedá za to, či Inzerent ponúkajúci služby je skutočne oprávnený na poskytovanie ponúkaných služieb, či spĺňa všetky podmienky na ich poskytovanie a či si Inzerent plní svoje daňové a iné povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Za tieto skutočnosti nesie zodpovednosť výlučne Inzerent.

 

10.11. Vzhľadom na povahu internetovej siete nenesie Poskytovateľ zodpovednosť za bezpečnosť a Obsah, ktorý mu je poskytnutý prostredníctvom internetu a ani za jeho kontrolu. Poskytovateľ nevie ovplyvniť a nezodpovedá za používanie Obsahu Používateľom platformy sprístupneného na Platforme iným Používateľom platformy, preto by Používatelia platformy mali byť opatrní pri jeho zverejňovaní. Uvedené sa týka aj priamej komunikácie medzi Používateľmi platformy.

 

10.12. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za Obsah užívateľského profilu a rovnako za zverejnené hodnotenia na Platforme. Z tohto dôvodu Poskytovateľ nezodpovedá ani za akékoľvek následky, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku protiprávnosti Obsahu užívateľského profilu a hodnotení uverejnených na Platforme.

 

10.13. Poskytovateľ nezodpovedá za zverejnené užívateľské profily, za ponuky Záujemcov a inzeráty Inzerentov na Platforme, ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ich realizáciu a plnenie povinností z nich vyplývajúcich.

 

10.14. Ak nie je výslovne v tých VOP uvedené inak, Používateľ platformy nesmie postúpiť, delegovať alebo inak previesť na akúkoľvek inú osobu akékoľvek práva a/alebo povinnosti súvisiace s používaním Platformy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.

 

10.15. Ak nie je výslovne v týchto VOP uvedené inak, Používateľ platformy nesmie jednostranne započítať akúkoľvek pohľadávku súvisiacu s používaním Platformy voči Poskytovateľovi.

 

10.16. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť prevádzku Platformy alebo pozastaviť jej prevádzku, a to aj bez uvedenia dôvodu a oznámenia.

 

10.17. Používateľ platformy súhlasí a zaväzuje sa, že Poskytovateľovi poskytne v celom rozsahu náhradu škody, a to bez akéhokoľvek obmedzenia, ktorá vznikne Poskytovateľovi v súvislosti s užívaním Platformy Používateľom platformy, a to najmä nie však výlučne, v súvislosti:

 

10.17.1. s porušením týchto VOP, dobrých mravov a/alebo všeobecne záväzných právnych predpisov,

 

10.17.2. s Obsahom zverejneným na Platforme zo strany Používateľa platformy,

 

10.17.3. s hodnotením, ktoré zverejnení Používateľ platformy na Platforme,

 

10.17.4. s komunikáciou, ktorú uskutočňuje Používateľ platformy prostredníctvom Platformy, alebo

 

10.17.5. s plnením povinností vyplývajúcich zo vzťahu medzi Zmluvnými stranami, alebo zo vzťahu medzi Používateľmi platformy navzájom.

 

11. Administrácia a kontrola Platformy

 

11.1. Za účelom zabezpečenia Služieb na Platforme a za účelom ochrany práv Používateľov platformy a tretích osôb má Poskytovateľ právo monitorovať alebo prehliadať Obsah zverejnený na Platforme, požadovať overenie identity Používateľa platformy alebo akejkoľvek osoby používajúcej Platformu a sledovať akúkoľvek verejnú komunikáciu prostredníctvom Platformy.

 

11.2. Rovnako z dôvodu zabezpečenia súladnosti Obsahu na Platforme so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s týmito VOP, najmä s bodmi 3.9. a 4.9. a právami Používateľov platformy alebo tretích osôb má Poskytovateľ právo, avšak nie povinnosť, podľa vlastnej úvahy a aj bez uvedenia dôvodu zablokovať alebo zrušiť užívateľský profil Používateľa platformy, jeho prístup k Obsahu a ku komunikácii na Platforme a v prípade potreby sprístupniť Obsah užívateľského profilu Používateľa platformy a jeho komunikáciu aj orgánom verejnej moci, s čím Používateľ platformy bezvýhradne súhlasí.

12.   Ochrana osobných údajov

 

12.1. Poskytovateľ spracúva osobné údaje Používateľa platformy (a to najmä meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, tel. číslo, email), resp. jeho zamestnancov, či iných osôb nim poverených na konanie v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí služby, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné pre riadne plnenie Zmluvy o poskytnutí služby uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Používateľom platformy, pred uzatvorením tejto zmluvy k zodpovedaniu otázok Používateľa platformy súvisiacich s predmetom zmluvy a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi, prípadne je ich spracúvanie v oprávnenom záujme Poskytovateľa. V prípade ich neposkytnutia by nebolo možné riadne plniť Zmluvu o poskytnutí služby. Poskytovateľ uchováva osobné údaje po dobu potrebnú k riadnemu plneniu zmluvy, ako aj do uplynutia príslušných lehôt na uplatnenie si jednotlivých právnych nárokov, avšak max. 4 roky od splnenia predmetu záväzkového vzťahu.

 

12.2. Používateľ platformy môže zaškrtnutím príslušného políčka vyjadriť svoj súhlas so zasielaním informácií o novinkách, udalostiach a špeciálnych ponukách Poskytovateľa. Zaškrtnutím tohto políčka tak Používateľ platformy ako dotknutá osoba udeľuje Poskytovateľovi v zmysle článku 6 ods. 1 písmeno a) GDPR svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov, na zasielanie informácií o novinkách, udalostiach a špeciálnych ponukách Poskytovateľa (marketingových ponúk) prostredníctvom elektronickej pošty (emailov). Tento súhlas udeľuje Používateľ platformy slobodne a dobrovoľne Poskytovateľovi na dobu 5 rokov.

12.3. Používateľ platformy zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je Používateľ platformy povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi.

12.4. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na príslušný link umiestnený priamo v každom marketingovom emaily od Poskytovateľa, zaslaním emailu Poskytovateľovi, alebo listom zaslaným na korešpondenčnú adresu Poskytovateľa.

12.5. V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po odvolaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov, splnení účelu alebo uplynutí doby nevyhnutnej na spracúvanie osobných údajov, alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

12.6. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR), resp. v zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, má Používateľ platformy ako dotknutá osoba (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, (vi) právo na prenosnosť údajov, (vii) právo podať sťažnosť na Úradu na ochranu osobných údajov SR, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou. Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 12 až 22 GDPR.

12.7. Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú na základe oprávneného záujmu Poskytovateľa, ma právo kedykoľvek namietať takéto spracúvanie a Poskytovateľ nesmie ďalej spracúvať tieto osobné údaje, pokiaľ sa nepreukážu nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracúvanie, ktoré prevažuje nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

12.8. Osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj ďalším subjektom, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané, a to najmä poskytovateľ marketingových služieb, poskytovateľ IT služieb.

 

13. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

13.1. Ustanovenia článku 12 týchto VOP  sa nepoužijú, ak Zmluvná strana nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, t.j. nepoužijú sa v prípade, ak je Zmluvnou stranou podnikateľ.  Ak je Zmluvnou stranou podnikateľ, je oprávnený uplatniť nároky zo Zmluvy o poskytnutí služby, podľa ustanovení Obchodného zákonníka SR.

13.2. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13.3. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

13.4. Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

 

14. Záverečné ustanovenia

 

14.1. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí služby a sú záväzné, pokiaľ si účastníci v Zmluve o poskytnutí služby nedohodnú inak.

 

14.2. Neplatnosť niektorého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí služby alebo VOP neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy o poskytnutí služby alebo VOP, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného meškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.

 

14.3. Vzťah Zmluvy o poskytnutí služby a VOP. V prípade, že zmluvné dojednania medzi Zmluvnými stranami uvedené v Zmluve o poskytnutí služby sú v rozpore s ustanoveniami VOP, platia ustanovenia Zmluvy  o poskytnutí služby pred ustanoveniami VOP.

 

14.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Používateľ platformy nie je oprávnený previesť bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa žiadne práva a povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy o poskytnutí služby a VOP na tretiu osobu.

 

14.5. Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomná komunikácia prebieha prednostne formou elektronickej komunikácie, a to prednostne formou správ elektronickej pošty. Za týmto účelom Používateľ platformy v plnom rozsahu zodpovedá za funkčnosť svojej schránky elektronickej pošty uvedenej v registračnom formulári, resp. užívateľskom profile.

 

14.6. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prerušenia poskytovania Služby alebo iné riziká, vyplývajúce z nesprávne alebo neaktuálne zadaných údajov (napr. nemožnosť doručenia faktúry na nesprávne nastavenú kontaktnú e-mailovú adresu, prípadne neexistujúcu e-mailovú adresu).

 

14.7. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, vzniknutú prerušením poskytovania Služieb podľa Zmluvy o poskytnutí služby Používateľovi platformy alebo tretím stranám.

 

14.8. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, spôsobenú Používateľovi platformy treťou stranou, ktorá násilne alebo využitím chýb prenikla na užívateľský profil Používateľa platformy a spôsobila škodu alebo skopírovala, pozmenila alebo vymazala uložené dáta Používateľa platformy. Poskytovateľ takisto nezodpovedá za škodu spôsobenú treťou stranou, ktorá bez zavinenia Poskytovateľa získa neoprávnený prístup do Platformy, počítačového systému, k inému nosiču informácií alebo jeho časti a vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, znížením kvality, pozmenením alebo potlačením počítačových dát marí funkčnosť počítačového systému alebo vytvára neautentické dáta s úmyslom, aby sa považovali za autentické alebo aby sa s nimi takto na právne účely nakladalo.

 

14.9. Používateľ platformy je povinný oznámiť Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu zmenu všetkých dôležitých údajov o svojej osobe, najmä však zmenu adresy sídla, miesta podnikania, zmenu štatutárneho zástupcu, bankového účtu, z ktorého sú uskutočňované platby, rozhodnutie o jeho zrušení, jeho splynutie s inou spoločnosťou, vstup do likvidácie, úpadok, začatie konkurzného alebo vyrovnávacieho konania alebo ukončenia podnikania a pod. 

 

14.10. Všetky práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v týchto VOP sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ustanoveniami Obchodného zákonníka, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

14.11. Na všetky spory týkajúce sa zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami, ktorý vznikol na základe Zmluvy o poskytnutí služby sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

 

14.12. Zmluva o poskytnutí služby a tieto VOP sú vyhotovené a uzatvárané v slovenskom jazyku. V prípade, že sú uzatvárané aj v cudzojazyčnom vyhotovení, je rozhodujúce slovenské znenie.

 

14.13. Poskytovateľ je oprávnený v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky alebo na základe rozhodnutia vedenia Poskytovateľa zmeniť alebo úplne nahradiť tieto VOP (ďalej len „Zmena“). Tuto Zmenu zverejní Poskytovateľ vo svojich obchodných priestoroch a na webovej stránke www.subkontrakt.sk spolu s určením ich platnosti a účinnosti, pričom zverejnenie Poskytovateľ zabezpečí najneskôr 15 dní pred dňom účinnosti Zmeny. Pokiaľ Používateľ platformy nesúhlasí so zmenou VOP, je povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť Poskytovateľovi najneskôr do dňa nadobudnutia účinnosti Zmeny. Pokiaľ Používateľ platformy vo vyššie uvedenej lehote neoznámi Poskytovateľovi svoj nesúhlas so zmenou VOP, platí, že so Zmenou súhlasí a vzájomne vzťahy Zmluvných strán sa odo dňa účinnosti Zmeny riadia zmenenými VOP.

 

14.14. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 18.5.2021